Διατριβές

Διδακτορικές διατριβές

Στυλιανού, Λ. (2019). Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ως εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών των ΦΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπ/ση. Οι αντιλήψεις, προθέσεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών υπό το φως της Θεωρίας δραστηριοτήτων (Cultural Historical Activity Theory).

Δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.

Κορνελάκη, Α. Χ. (2018). Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τον κόσμο των φυσικών επιστημών για μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης, υπό το πρίσμα της θεωρίας της δραστηριότητας.

Νάννη, Ε. (2017). Η θεωρία της δραστηριότητας στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία θεμάτων των φυσικών επιστημών σε τυπικά και μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης: η περίπτωση της έμβιας ύλης.

Κολοκούρη, Ε. (2016). Η θεωρία της δραστηριότητας στις τυπικές και άτυπες μορφές διδασκαλίας εννοιών των φυσικών επιστημών για παιδιά ηλικίας 5-9 ετών: η περίπτωση των κινουμένων σχεδίων.

Σταμούλης, Ε. (2014). Η ιστορική και φιλοσοφική διάσταση των φυσικών επιστημών με τη βοήθεια των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, μαθητών ηλικίας έως 12 ετών.

Θεοδωράκη, Χ. (2014). Σχεδιασμός και ανάλυση δραστηριοτήτων των φυσικών επιστημών για μαθητές ηλικίας 5-9 ετών με τις σύγχρονες θέσεις της θεωρίας της δραστηριότητας (cultural-historical activity theory – CHAT).

Κοινοποίηση σε: