Δημοσιεύσεις

2021

Κεφάλαια σε Βιβλία/Συλλογικούς τόμους

Μαΐδου, A., Πλακίτση, K., & Πολάτογλου, X. (υπό δημοσίευση). Επεκτατική μάθηση στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη στη διαδικασία της πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Παρουσιάστηκε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση Χαρτογραφώντας τη νέα εικοσαετία έρευνας και διδακτικής πρακτικής», Ιωάννινα, 6-8 Νοεμβρίου 2020.

Μαστρογιαννάκης, Σ., & Πλακίτση, K. (υπό δημοσίευση). Το προγραμματιστικό εργαλείο ScratchJr στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση: απόψεις φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Ιωαννίνων. Παρουσιάστηκε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση Χαρτογραφώντας τη νέα εικοσαετία έρευνας και διδακτικής πρακτικής», Ιωάννινα, 6-8 Νοεμβρίου 2020.

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων

Koumara, A. Plakitsi K. (2019). Nature of Science and Cultural-Historical Activity Theory. In Plakitsi, K. Kolokouri, E. Kornelaki, A.C. (eds) ISCAR 2019 e-proceedings, p.293-307

Kolokouri, E., Kornelaki, A.C., Plakitsi, K. (2021).  Introducing a New Socio-Cultural Tool for Science Education in First Grades: Scopes. Paper presented at the ISCAR 2019: Crisis in contexts, Ioannina, Greece

Νάστου, Μ., & Πλακίτση, Κ. (υπό δημοσίευση). Εκπαίδευση για το περιβάλλον, την αειφορία και τις φυσικές επιστήμες, υπό τη Θεωρία της Δραστηριότητας, στο  Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θ. Παπαγιάννη. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση, Χαρτογραφώντας τη νέα εικοσαετία έρευνας και διδακτικής πρακτικής, Ιωάννινα 6, 7 & 8 Νοεμβρίου 2020.

Νάστου, Μ., Τάλλου, Κ., Σαμαρά, Β., &  Κωστανάσιος, Λ. (υπό δημοσίευση). Το οικολογικό αποτύπωμα του σχολείου μου. 8ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ: Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με στόχο την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής, Πάτρα, 11-13 Σεπτέμβρη 2020.

Κουκούλης, Γ., & Πλακίτση, K. (υπό δημοσίευση). Χρήση εργαλείων Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ρομποτικής υπό το πλαίσιο της Θεωρίας της Δραστηριότητας στην εκπαίδευση για την αειφορία. Η περίπτωση διερεύνησης της κλιματικής αλλαγής. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση Χαρτογραφώντας τη νέα εικοσαετία έρευνας και διδακτικής πρακτικής», Ιωάννινα, 6-8 Νοεμβρίου 2020.

Κουμαρά, Α. Κορνελάκη, Α.Χ. Κολοκούρη, Ε. (υπό έκδοση), (2020). Τα Μαύρα Κουτιά της Επιστήμης, 11ο Συνέδριο Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση, Ιωάννινα, 7-9/11/2020.

2020

Κεφάλαια σε Βιβλία/Συλλογικούς τόμους

Kolokouri, E., Nanni, E., Plakitsi, K. (in press). Planet 2030 and Inclusion for Sustainable Development. In A., Zeyer & R., Kyburz-Graber (Eds.). (in press). Science | Environment | Health. Towards a Renewed Pedagogy for Science Education, 2nd Edition. Dordrecht, Boston, London: Springer Verlag.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Maidou, A., Plakitsi, K., &  Polatoglou, H. M. (2020). Expansive Learning of Preservice Teachers Teaching Sustainable Development during Their Practicum. World Journal of Education, 10(2), 181-202. doi:10.5430/wje.v10 n 2 p 181

Koumara, A. Plakitsi, K. (2020). Using CHAT to Address the Nature of Scientific Knowledge Aspects on a PD-Program for Greek Science Teachers as a Cycle of Expansive Learning. Cultural-Historical Psychology, 16(2), 1–68, https://doi.org/10.17759/chp.2020160208

Koumara, A. Plakitsi, K. (2020). The Degree that Nature of Scientific Knowledge Aspects are Included in the Science Classes of Greek High Schools, World Journal of Education, 10(5), 1-17. https://doi.org/10.5430/wje.v10n5p1

Kornelaki, A.C., Plakitsi, K. (2020).  Educational Program «Thunderbolt hunt»: An Analysis with the «Experimental-Genetic Method», Cultural-Historical Psychology, 16 (3), 38-46.

Κολοκούρη Ε., Θεοδωράκη, Χ. (2019) Η Ιστορία της Επιστήμης στο Νηπιαγωγείο: Μια ερευνητική προσέγγιση. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη. Serp 72-73, 95-105.

 

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων

Κολοκούρη, Ε., Νάννη, Ε., Πλακίτση, Κ. (υπό δημοσίευση). O πλανήτης 2030 στην εκπαίδευση με ορίζοντα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εργασία στα Πρακτικά του 11ου Συνεδρίου ΕΝΕΦΕΤ, 2019, Φλώρινα.

Κουμαρά, Α., Πλακίτση, Κ., (υπό δημοσίευση). Αποτίμηση του βαθμού συμπερίληψης της φύσης των Φυσικών Επιστημών στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εργασία στα Πρακτικά του 11ου Συνεδρίου ΕΝΕΦΕΤ, 2019, Φλώρινα. 

Maidou, Α., Plakitsi Κ., & Polatoglou, Η. Μ. (2020). Introducing pre-service early childhood teachers to education for sustainable development using Socrates’ house. In Levrini, O. & Tasquier, G. (Eds.), Electronic Proceedings of the ESERA 2019 Conference. The beauty and pleasure of understanding: engaging with contemporary challenges through science education, Part 9 (co-ed. Dillon, J. & Zeyer, A.), (pp. 1013-1022). Bologna: ALMA MATER STUDIORUM – University of Bologna. 978-88-945874-0-1978-88-945874-0-1

2019

Κεφάλαια σε βιβλία/συλλογικούς τόμους

Νάννη, E., Κολοκούρη, Ε., Πλακίτση, Κ. (2019). Το δικαίωμα στην (συν)- εκπαίδευση μέσω των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και την Agenda 2030. Στο Α. Γιώτσα (Επιμ.), Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση, (41-59). Αθήνα: Gutenberg – Δαρδανός.

Μαΐδου, A., Πλακίτση, Κ., Πολάτογλου, Χ. (2019). Εισάγοντας  τους  φοιτητές  στην Εκπαίδευση  για  την  Αειφόρο Ανάπτυξη  χρησιμοποιώντας  τα σπίτια: Το  σπίτι  του  Σωκράτη. Πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση Φυσικές Επιστήμες, εκπαίδευση, πολιτισμός».

Κορνελάκη, Α.Χ., Πλακίτση, Κ. (2019). Το κυνήγι του χαμένου κεραυνού. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές 5-9 ετών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων. Στο Π. Παντίδος (επιμ.), Ο Ρόλος των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολοική Εκπαίδευση, Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 439-460.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Maidou, A., Plakitsi, K. & Polatoglou, H. (2019). Knowledge, Perceptions and Attitudes on Education for Sustainable Development of Pre-Service Early Childhood Teachers in Greece. World Journal of Education, 9(5), 1-15.

Κουμαρά, Α. Πλακίτση, Κ. (2019). Τα αποτελέσματα Ελλήνων μαθητών της Γ΄ Λυκείου σε Διεθνή Έρευνα για τη γνώση των χαρακτηριστικών της Επιστημονικής Διερεύνησης, Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, (72-73): 77-94.

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων

Maidou, A., Plakitsi, K., & Polatoglou, H. M. (2019). Socrates’ house: A suitable paradigm to introduce pre-service teachers to Education for Sustainable Development. In F. Seroglou and V. Koulountzos (Eds.), Conference Proceedings of the 15th International History, Philosophy and Science Teaching Conference: Re-introducing science Sculpting the image of science for education and media in its historical and philosophical background, (pp 348-361). Thessaloniki, Greece: Grafima Publications. ISBN: 978-618-5271-79-4

Koumara, A. (2019). History of Pressure Implemented in a Nature of Science Professional Development Program for Science Teachers, In F. Seroglou and V. Koulountzos (Eds.), Conference Proceedings of the 15th International History, Philosophy and Science Teaching Conference: Re-introducing science Sculpting the image of science for education and media in its historical and philosophical background, (pp. 396-405). Thessaloniki, Greece: Grafima Publications. ISBN: 978-618-5271-79-4

Koumara, A., Plakitsi, K. (2019). Addressing Nature of Science Aspects on a PD-Program for Greek Science Teachers: Design, Implementation and Validation,  In Levrini, O. & Tasquier, G. (Eds.), Electronic Proceedings of the ESERA 2019 Conference. The beauty and pleasure of understanding: engaging with contemporary challenges through science education, Part 6 (co-ed. ΧΧΧ), (pp. ΧΧΧ). Bologna: ALMA MATER STUDIORUM – University of Bologna.

Κουμαρά, Α., Πλακίτση, Κ. (υπό έκδοση) (2019), Αποτίμηση του βαθμού συμπερίληψης της φύσης των Φυσικών Επιστημών στο Ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 11ο Συνέδριο ΕΝΕΦΕΤ, Φλώρινα.

 

Δημοσιεύσεις σε Βιβλία Περιλήψεων Συνεδρίων

Regional ISCAR Congress, 2019 Symposium: Engaging into STEAM as a cultural historical approach and promote inter disciplinary education to empower the social responsibility of younger generations. Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics in a Cultural Historical Context Katerina Plakitsi, Eleni Kolokouri, Eftychia Nanni, Athina C. Kornelaki, Efthymis Stamoulis, Charikleia Theodoraki, University of Ioannina (UOI), Greece (presentation)

Kornelaki, A. C., Plakitsi, K, Goletsis, Y., Mikropoulos T., Albanis, T. (2019, March). The Coop4Edu project. Poster presented in the International Conference ISCAR 2019: Crisis in Contexts, Ioannina

Plakitsi, K., Kolokouri, E., Nanni, E., Kornelaki, A. C., Stamoulis, E., Theodoraki, C. (2019, March). Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics in a Cultural Historical Context. Paper in the symposium Engaging into STEAM as a cultural historical approach and promote inter disciplinary education to empower the social responsibility of younger generations, presented in the International Conference ISCAR 2019: Crisis in Contexts, Ioannina

 

Νάννη, Ε., Κολοκούρη, Ε., Κορνελάκη, Α.-Χ., Πλακίτση Κ. (2019). O πλανήτης 2030 στην εκπαίδευση με ορίζοντα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Βιωματικό εργαστήριο στο 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση «Επαναπροσδιορίζοντας τη Διδασκαλία και Μάθηση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας στον 21ο αι.», Φλώρινα

2018

Βιβλία

Πλακίτση, Κ., Σταμούλης, Ε., Θεοδωράκη Χ., Κολοκούρη, Ε., Νάννη, Ε., Κορνελάκη, Α. (2018). Η Θεωρία της Δραστηριότητας και οι Φυσικές Επιστήμες: Μια νέα διάσταση στην STEAM εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg–Δαρδανός.

Κεφάλαια σε βιβλία/συλλογικούς τόμους

Πλακίτση, Κ., Σταμούλης, Ε., Θεοδωράκη Χ., Κολοκούρη, Ε., Νάννη, Ε., Κορνελάκη, Α. (2018). Θεωρητικοί διάλογοι. Στο Η Θεωρία της Δραστηριότητας και οι Φυσικές Επιστήμες: Μια νέα διάσταση στην STEAM εκπαίδευση (39-93). Αθήνα: Gutenberg – Δαρδανός

Πλακίτση, Κ., Σταμούλης, Ε., Θεοδωράκη Χ., Κολοκούρη, Ε., Νάννη, Ε., Κορνελάκη, Α. (2018). Επεκτατική μάθηση δραστηριοτήτων ηλεκτρομαγνητισμού. Στο Η Θεωρία της Δραστηριότητας και οι Φυσικές Επιστήμες: Μια νέα διάσταση στην STEAM εκπαίδευση (94-142). Αθήνα: Gutenberg – Δαρδανός

Πλακίτση, Κ., Σταμούλης, Ε., Θεοδωράκη Χ., Κολοκούρη, Ε., Νάννη, Ε., Κορνελάκη, Α. (2018). Σχεδιασμός και Ανάλυση δράσεων για το Νηπιαγωγείο: άνωση, μαγνητισμός. Στο Η Θεωρία της Δραστηριότητας και οι Φυσικές Επιστήμες: Μια νέα διάσταση στην STEAM εκπαίδευση (143-210). Αθήνα: Gutenberg – Δαρδανός.

Πλακίτση, Κ., Σταμούλης, Ε., Θεοδωράκη Χ., Κολοκούρη, Ε., Νάννη, Ε., Κορνελάκη, Α. (2018). Το κινούμενο σχέδιο ως διαμεσολαβητικό εργαλείο στις πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης. Στο Η Θεωρία της Δραστηριότητας και οι Φυσικές Επιστήμες: Μια νέα διάσταση στην STEAM εκπαίδευση (211-265). Αθήνα: Gutenberg – Δαρδανός

Πλακίτση, Κ., Σταμούλης, Ε., Θεοδωράκη Χ., Κολοκούρη, Ε., Νάννη, Ε., Κορνελάκη, Α. (2018). Συστήματα διαχείρισης μάθησης και αλληλεπιδράσεις στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Στο Η Θεωρία της Δραστηριότητας και οι Φυσικές Επιστήμες: Μια νέα διάσταση στην STEAM εκπαίδευση (266-317). Αθήνα: Gutenberg – Δαρδανός.

Πλακίτση, Κ., Σταμούλης, Ε., Θεοδωράκη Χ., Κολοκούρη, Ε., Νάννη, Ε., Κορνελάκη, Α. (2018). Διαλεκτικές μουσειακές συναντήσεις. Στο Η Θεωρία της Δραστηριότητας και οι Φυσικές Επιστήμες: Μια νέα διάσταση στην STEAM εκπαίδευση (321-355). Αθήνα: Gutenberg – Δαρδανός.

Μαΐδου, A., Πλακίτση, K., Πολάτογλου, X. (2018). Το σπίτι του Σωκράτη: μια διαχρονική, διαπολιτισμική προσέγγιση στη βιοκλιματική αρχιτεκτονική για όλες τις ηλικίες. Στο Μ. Καλογιαννάκης (επιμ.), Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευσης: Προκλήσεις και Προοπτικές. Αθήνα: Gutenberg

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Kornelaki, A. C., Plakitsi, Κ. (2018). Thunderbolt hunt. Educational Program for students from 5 to 9 years old in the Archaeological Museum of Ioannina, World Journal of Education, 8(4), 87-101.

Kornelaki, A. C., Plakitsi, K. (2018). Identifying Contradictions in Science Education Activity using the Change Laboratory Methodology. World Journal of Education, 8(2) 27-45.

Γκουλγκούτη, Α., Πλακίτση, Α., Στύλος, Γ., Γαβριλάκης, Κ., Κώτσης, Κ., (2018). Περιβαλλοντικός Γραμματισμός στην Ελλάδα: Η συμπεριφορά των μελλοντικών εκπαιδευτικών προς το περιβάλλον Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, (68-69): 37-51. (http://www.lib.uoi.gr/serp/)

Κολιός, Ν., Νάννη, Ε., & Κολιός, Γ. (2018). Διαχείριση ενδοσχολικών συγκρούσεων στο πλαίσιο της θεωρίας της δραστηριότητες: Μια μελέτη περίπτωσης. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, 66-67, 94-101. ISSN: 1792-3166 (www.lib.uoi.gr/serp).

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

Κουμαρά, Α., Πλακίτση, Κ. (2018). Μαύρα Κουτιά (black boxes) στη διδασκαλία χαρακτηριστικών της φύσης των Φυσικών Επιστημών, 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για το Εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, Ρόδος 9-11/11/2018

Artemi, S., Maidou, A., Polatoglou, H. (2018). Using Learning Management Systems in Education for Sustainable Development: Learning Objects In Secondary Schools. In O.E., Finlayson, E., McLoughlin, S., Erduran, P., Childs (Eds.), Electronic Proceedings of the ESERA 2017 Conference. Research, Practice and Collaboration in Science Education, Part 9 (co-ed. Albert Zeyer & Marianne Achiam), (pp. 1230-1239). Dublin, Ireland: Dublin City University. ISBN 978-1-873769-84-3.

2017

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Στυλιανού, Λ., Πλακίτση, Κ. (2017). Η επαγγελματική ανάπτυξη και αλλαγή στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών υπό το πρίσμα της Cultural Historical Activity Theory. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, (62- 63): 89-98. (http://www.lib.uoi.gr/serp/)

Koumara, A., Plakitsi, K. (2017). The nature of science in lower secondary school: the case of Greece. Science Education: Research and Praxis, (64-65): 104-114. (http://www.lib.uoi.gr/serp/)

Νάννη, Ε., Κολοκούρη Ε., Κορνελάκη, Α., Κολιός, Ν. (2017). Νερό και Aειφορία: μία πρόταση επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Θεωρίας της Δραστηριότητας. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, 64-65, 68-82.

Plakitsi, K., Piliouras, P., Efthimiou, G. (2017). Discourse Analysis: A Teacher’s Reflective Tool When Teaching Science. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 18(1): 6. ISSN 1438-5627. http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/2397/4051

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων

Στυλιανού, Λ. & Πλακίτση, Κ. (2017). Οι αντιλήψεις των τριτοετών Φοιτητών/τριών του Τμήματος Νηπιαγωγών για το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου και την Κλιματική αλλαγή. Καλογιαννάκης, Μ. (επιμ.) (2017). Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τις Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση: Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές (σελ 185-191). Ρέθυμνο: Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, ISBN 978-618-82353-7-3

Στυλιανού, Λ. (2017). Η επαγγελματική ανάπτυξη και αλλαγή στην εκπαίδευση των Φ.Ε. υπό το πρίσμα της Cultural Historical Activity Theory. Στο 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ (σελ. 790-799). Αθήνα. ISSN 2585-3562

Στυλιανού, Λ., Πλακίτση, Κ. (2017). Διερεύνηση της σύνδεσης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με το Αναλυτικό Πρόγραμμα των ΦΕ της Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Στο Αλεξανδράτος Γ., Αρβανίτη-Παπαδοπούλου Τ., Γεωργόπουλος Ι. (Επιμ.) 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Ε.Σ.Σ. – Το σχολείο ως οργανισμός και κοινότητα μάθησης, Τόμος 1ος  (σελ 724-730). ISNN: 2408-0543 

Κολοκούρη, Ε., & Πλακίτση, Κ. (2017). Το κινούμενο σχέδιο στις Φυσικές Επιστήμες: μία πρόταση διδασκαλίας στις μικρές ηλικίες, Στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Πρακτικά Συνεδρίου ΕΝΕΦΕΤ, 7-9 Απριλίου, (σσ. x-x). Ρέθυμνο.

 

Δημοσιεύσεις σε Βιβλία Περιλήψεων Συνεδρίων

Plakitsi, K., Stamoulis, E., Kolokouri, E., Theodoraki, Ch. (2017). Explorations in Science Education through the lens of Cultural Historical Activity Theory (CHAT). ISCAR 2017, Quebec, Canada

Piliouras, P., Stamoulis, E., Tsagliotis, N., Plakitsi, K. (2017). A Moodle-Based Professional Development Program for Teaching NoS in Elementary Science Students. ISCAR 2017, Quebec, Canada

Stylianou, L., Plakitsi, K., Kolios, N. (2017). Professional Development And Change in Science Education in the light of Cultural Historical Activity Theory. ISCAR 2017, Quebec, Canada.

Kolokouri, E., Plakitsi, K., (2017).Cartoons and Science Education in the early grades. ESERA 2017, DCU, Ireland

Koumara, A. Plakitsi, K. (2017). Teaching the Nature of Science (NOS) in Lower Secondary School: the Case of Greece (Grades 7-9). ESERA 2017, DCU, Ireland

Maidou, A., Plakitsi, K., Polatoglou, Ch. (2017). Socrates’ House: an example for teaching Nature of Science through Education for Sustainable Development. ESERA 2017, DCU, Ireland.

 

Plakitsi, K., Kornelaki, Ath.-Ch. (2017). New Mediated Tools for Teachers Training on Science Education in Early Grades. ESERA 2017, DCU, Ireland.

2016

Βιβλία

Πλακίτση, Κ. (2016) (Συμμετοχή). Σχεδιασμός και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στο Σ. Αυγητίδου, Μ. Τζεκάκη, Β. Τσάφος (Επιμ.), Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί παρατηρούν, παρεμβαίνουν και αναστοχάζονται: προτάσεις υποστήριξης της πρακτικής τους άσκησης. Αθήνα: Gutenberg-Δαρδανός.

Κεφάλαια σε βιβλία/συλλογικούς τόμους

Μαΐδου, Α., Πολάτογλου, Χ., Πλακίτση, Κ. (2016). Οι αντιλήψεις και οι στάσεις των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη. Στο: Β. Τσελφές (επιμ.) Προσχολική Ηλικία: οι φυσικές επιστήμες στην εκπαιδευτική σχέση παιδιών και εκπαιδευτικών, (σσ. 77-88). Αθήνα: Άρτεμις Πετροπούλου. ISBN: 978-618-82606-0-3.

Στυλιανού, Λ., Πλακίτση, Κ. (2016). Οι απόψεις και τα βιώματα από τη διδασκαλία των ΦΕ στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο των τριτοετών φοιτητών και φοιτητριών Νηπιαγωγών. Στο: Β. Τσελφές (επιμ.), Προσχολική Ηλικία: οι φυσικές επιστήμες στην εκπαιδευτική σχέση παιδιών και εκπαιδευτικών (σελ. 106-116). Αθήνα: Εκδόσεις Άρτεμις Πετροπούλου. ISBN: 978-618-82606-0-3.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Μαΐδου, Α., Πολάτογλου, Χ., Πλακίτση, Κ. (2016). Οι αντιλήψεις φοιτητών της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, 56-57: 39-57.

Stylianou, L., Plakitsi, K. (2016). Students misconceptions about the Greenhouse Effect and Climate change by the lens of the Activity Theory. Science Education: Research and Praxis, 59-60, 88-96. ISSN:1792-3166 (www.lib.uoi.gr/serp).

Plakitsi, K., Kolokouri, E., Kornelaki, A. Ch. (2016). On the way out of Poverty: Action through participatory methods to meet the right of living in sustainability. Science Education: Research and Praxis, Special Issue, 58: 10-18. ISSN:1792-3166 (www.lib.uoi.gr/serp).

Plakitsi, K., Kornelaki, A. Ch., Nanni, E., Zoakou, A., Stylianidou, F., Zagarelou, B. (2016). Diversity in the educational environment. Teachers’ and pupils’ views. Science Education: Research and Praxis, Special Issue, 58: 84- 95. ISSN:1792-3166 (www.lib.uoi.gr/serp)

Piliouras, P., Plakitsi, K., Seroglou, F., Papantoniou, G. (2016). A NOS “discourse-focused professional development” program with four Greek fifth grade teachers. Research in Science Education, DOI 10.1007/s11165-016- 9600-4

Kolokouri, E., Plakitsi, K. (2016). A CHAT Approach of Light and Colors in Science Teaching for the Early Grades. World Journal of Education 6(4): 1-13. DOI:10.5430/wje.v6n4p1

Stylianou, L., Plakitsi, K., Papantoniou, G. (2016). Views and Experiences of Third-year, Early Childhood Education, University Students about Science Education in Junior and Senior High School. World Journal of Education, 6(1): 25-31. DOI:10.5430/wje.v6n1p25

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

Σταμούλης, Ε., Πλακίτση, Κ. (2016). Η διδασκαλία των ηλεκτρικών και μαγνητικών φαινομένων στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών: Μια προσέγγιση υπό το πρίσμα της Θεωρίας της Δραστηριότητας. Κρίση-Αποδοχή πλήρους κειμένου για το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες Ρόδος, Οκτώβριος 2016.

Πήλιουρας, Π., Σταμούλης, Ε., Τσαγκλιώτης, Ν., Πλακίτση, Κ. (2016). Αρχές σχεδιασμού προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη Φύση των Φυσικών Επιστημών. Κρίση -Αποδοχή πλήρους κειμένου για το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες Ρόδος, Οκτώβριος 2016.

Κολοκούρη, Ε., Πλακίτση, Κ. (2016). Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στις πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης με τη χρήση κινουμένων σχεδίων. Στο: Θ. Πιερράτος, Π. Κουμαράς, και Χ. Πολάτογλου, (2016). Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου – Διδακτικές προσεγγίσεις και πειραματική διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες, σελ. 405- 413. http://physcool.web.auth.gr/synedrio2016/, ημερομηνία πρόσβασης 23/08/16.

 

Πλακίτση, Κ., Σταμούλης, Ε. (2016). Η διδασκαλία της ενότητας του ηλεκτρομαγνητισμού μέσα από τα νέα προγράμματα σπουδών του Δημοτικού Στο: Θ. Πιερράτος, Π. Κουμαράς, και Χ. Πολάτογλου, (2016). Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου – Διδακτικές προσεγγίσεις και πειραματική διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες, σελ. 415-423. http://physcool.web.auth.gr/synedrio2016/, ημερομηνία πρόσβασης 23/08/16.

Δημοσιεύσεις σε Βιβλία Περιλήψεων Συνεδρίων

Plakitsi, K., Stetsenko, A. (2016). Mindset project: cultural historical, activity theory in science education for the times of crisis. Paper presented to ISCAR: Cultural-Historical, Activity and Sociocultural Research at Times of the Contemporary Crisis: Implications for Education and Human Development,16- 19 June 2016, Rethymno, Greece. Book of Abstracts p. 84-85.

Piliouras, P., Stamoulis, E., Plakitsi, K. (2016). Teaching Explicitly Elements of Nature of Science in Elementary Classrooms: A Sociocultural Discourse- focused Approach. Paper presented to ISCAR: Cultural-Historical, Activity and Sociocultural Research at Times of the Contemporary Crisis: Implications for Education and Human Development,16-19 June 2016, Rethymno, Greece. Book of Abstracts p. 85.

Kolokouri, E., Plakitsi, K. (2016). A Qualitative Research Methodology in CHAT Research for the Early Grades. Paper presented to ISCAR: Cultural-Historical, Activity and Sociocultural Research at Times of the Contemporary Crisis: Implications for Education and Human Development,16-19 June 2016, Rethymno, Greece. Book of Abstracts p. 85.

Maidou, A., Plakitsi, K., Polatoglou, H. (2016). Using Cultural-Historical Activity Theory in Education for Sustainable Development to Face Environmental, Economic and Social Challenges. Paper presented to ISCAR: Cultural- Historical, Activity and Sociocultural Research at Times of the Contemporary Crisis: Implications for Education and Human Development,16-19 June 2016, Rethymno, Greece. Book of Abstracts p. 86.

Nanni, E., Plakitsi, K. (2016). A Distance Learning Course for Teacher Training in Science Education through the Prism of Cultural-Historical Activity Theory. Paper presented to ISCAR: Cultural-Historical, Activity and Sociocultural Research at Times of the Contemporary Crisis: Implications for Education and Human Development,16-19 June 2016, Rethymno, Greece. Book of Abstracts p. 86

Maidou, A., Plakitsi, K., Polatoglou, H. (2016). Crisis Indication by Color. Paper presented to ISCAR: Cultural-Historical, Activity and Sociocultural Research at Times of the Contemporary Crisis: Implications for Education and Human Development,16-19 June 2016, Rethymno, Greece. Book of Abstracts p. 86-87

 

Χειλάς, Α., ….Κολοκούρη, Ε., Πλακίτση, Κ. (2016). Καταπολεμώντας τη φτώχεια: Συμμετοχικές δράσεις για την ενίσχυση του δικαιώματος της ζωής σε συνθήκες Αειφορίας. Εισήγηση στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Τα ανθρώπινα δικαιώματα σε έναν κόσμο που αλλάζει.

2015

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Piliouras, P., Plakitsi, K., Nasis, G. (2015). Discourse Analysis of Science Teachers Talk as a Self-reflective Tool for Promoting Effective NOS Teaching. World Journal of Education, 5(6): 96-107. DOI:10.5430/wje.v5n6p96

Piliouras, P., Lathouris, D., Plakitsi, K., Stylianou, L. (2015). Collaborative Action Research in the Context of Developmental Work Research: A Methodological Approach for Science Teachers’ Professional Development. World Journal of Education, 5(6): 74-80, ISSN 1925-0746 E-ISSN 1925-0754

 

Στυλιανού, Λ., Πλακίτση, Κ. (2015). Εκπαιδευτικές προτάσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα τις πηγές ενός ποταμού υπό το πρίσμα της Πολιτιστικής Ιστορικής Θεωρίας Δραστηριοτήτων (CHAT). Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, 52-53: 45-61. ISSN:1792-3166 (www.lib.uoi.gr/serp)

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

Maidou, A., Plakitsi, K., Polatoglou, H. (2015). Perceptions and attitudes of students towards education for sustainable development. In J. Lavonen, K. Juuti, J. Lampiselkä, A. Uitto, K. Hahl (Eds.), Science Education Research: Engaging Learners for a Sustainable Future (p. 1370-1381) Helsinki, Finland. ESERA 2015

Chita, E., Kameas, A., Kornelaki, A. Ch., Plakitsi, K., Kolios, V., Maidou, A. (2015). Identifying the gap in courses on sustainable development offered by Greek universities. In J. Lavonen, K. Juuti, J. Lampiselkä, A. Uitto, K. Hahl (Eds.), Science Education Research: Engaging Learners for a Sustainable Future (p. 1370-1381) Helsinki, Finland. ESERA 2015.

 

Kornelaki, A. Ch., Plakitsi, K., Kolios, V., Maidou, A. (2015). University professors’ views of their role in/for sustainable universities. In J. Lavonen, K. Juuti, J. Lampiselkä, A. Uitto, K. Hahl (Eds.), Science Education Research: Engaging Learners for a Sustainable Future (p. 1370-1381) Helsinki, Finland. ESERA 2015.

Δημοσιεύσεις σε Βιβλία Περιλήψεων Συνεδρίων

Plakitsi, K. (2015). Science with and for Society under a Cultural Historical Perspective. A New Emerging Paradigm. Paper presented to IOSTE, Eurasian Regional Symposium & Brokerage Event Horizon 2020 – Science with and for Society, 24-26 April, Istanbul, Turkey. Book of Abstracts p. 26.

Πλακίτση, Κ. and @fise group (2015). Κοινωνικοπολιτισμική Θεωρία της Δραστηριότητας ως ένα εφικτό παράδειγμα μετασχηματισμού του Σχολείου για την ενίσχυση όλων των ταυτοτήτων, με εργαλείο τη διδασκαλία των φυσικών/περιβαλλοντικών επιστημών. Προσκεκλημένο Συμπόσιο στο 3Ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ψ.Ε.Β.Ε. Ψυχολογία και Εκπαίδευση: Σύγχρονοι Προσανατολισμοί και Εφαρμογές.

Πλακίτση, Κ., Κορνελάκη, Α. Χ. (2015). Ζητήματα διαφορετικότητας στη Σχολική Τάξη. Αιτίες, πρακτικές και κοινωνικές/γνωστικές επιπτώσεις. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα @MINDSET Εισήγηση στο προσκεκλημένο Συμπόσιο Ψ.Ε.Β.Ε. ό.π

 

Κολοκούρη, Ε., Πλακίτση, Κ. (2015). Χρώματα από το παρελθόν. Μια κοινωνιπολιτισμική προσέγγιση στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα @MINDSET Εισήγηση στο προσκεκλημένο Συμπόσιο Ψ.Ε.Β.Ε. ό.π

2014

Κεφάλαια σε βιβλία/συλλογικούς τόμους

Σταμούλης, Ε., Κολοκούρη, Ε., Πλακίτση Κ. (2014). Επεκτατικός κύκλος μάθησης στις Φυσικές επιστήμες από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό εφαρμογή στις έννοιες σχετικά με το φως – σκιές – χρώματα και τον ηλεκτρομαγνητισμό. στο: Π. Καριώτογλου, Π. Παπαδοπούλου Π. (επιμ.), Φυσικές επιστήμες και περιβάλλον στην προσχολική εκπαίδευση αναζητήσεις και προτάσεις. σ. 110- 133.

 

Πλακίτση, Κ., Νάννη, Ε., Χριστονάση, Ι., Κολοκούρη, Ε.,Θεοδωράκη, Χ. (2014). Ο ρόλος της πρακτικής άσκησης σε συνδυασμό με τα προγράμματα ERASMUS στις Φυσικές Επιστήμες στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ιωαννίνων: Παρεμβάσεις στην πόλη και ενίσχυση της γνωστικής και παιδαγωγικής επάρκειας των φοιτητών. Στο: Τ. Αλμπάνης, Γ. Καψάλης (επιμ.), Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τα Γιάννενα. σ. 367-376.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Σταμούλης, Ε., Πλακίτση, Κ. (2014). Η CHAT ως μεθοδολογικό εργαλείο στην έρευνα για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, 50-51: 60-84. ISSN:1792-3166 (www.lib.uoi.gr/serp)

 

Κορνελάκη, Α., Γούσιας, Β., Πλακίτση, Κ. (2014). Οι Εικονικές Περιηγήσεις των Μουσείων ως Εργαλείο Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο. Μια πιλοτική εφαρμογή με θέμα «Το Διάστημα». Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, 48-49: 44-57. ISSN:1792-3166 (www.lib.uoi.gr/serp)

Δημοσιεύσεις σε Βιβλία Περιλήψεων Συνεδρίων

Plakitsi, K. (2014). What color is cancer? An interactive project for Primary Education. Paper presented to ISCAR 2014, The 4th Congress of the International Society for Cultural and Activity Research, 29 September-4 October, Sydney Australia, Inventing the Future. PPT file provided.

Plakitsi, K., Stamoulis, E., Piliouras. P., Stamou, Th.(2014). Magnifying Effects of NOS: Professional Development and STEM Education. Paper presented to the International Symposium we organized with Norman and Judith Lederman, during the Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN) 2014: InquiryBased Science Education in Technology-Rich Environments.

Plakitsi, K., Stamoulis, E. (2014). Sociocultural Approaches to STEM Education. The case of Electromagnetism. Paper presented to the STEM Symposium we organized during the ISCAR 2014, The 4th Congress of the International Society for Cultural and Activity Research, 29 September-4 October, Sydney Australia, Inventing the Future. PPT file provided.

 

Plakitsi, K., Theodoraki, Ch. (2014). Analysing qualitative materials using NVIVO. A CHAT analysis of science tasks in early grades. Paper presented to the ISCAR 2014, The 4th Congress of the International Society for Cultural and Activity Research, 29 September-4 October, Sydney Australia, Inventing the Future. PPT file provided.

2011/2014

Βιβλία

Πλακίτση, Κ., Σπύρτου, Α., Παπαδοπούλου, Π., Καλογιαννάκης, Μ., Σούλιος, Γ., Κολιός, Ν., Ριζάκη, Αι., Σταμούλης, Ε., Ζουπίδης, Τ., Τσαπαρλής, Γ. (2011/2014). Νέo Πρόγραμμα Σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση. Επιστημονικό πεδίο: Φυσικές Επιστήμες: Φυσικά Δημοτικού. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής– ΥΠ.Π.Ε.Θ. Plakitsi, Κ., Spirtou, A., Papadopoulou, P., Kalogiannakis, M., Soulios, J., Kolios, N., Rizaki, Ai., Stamoulis, E., Zoupidis, T., Tsaparlis, G., (2011/2014). New Greek Science Curriculum for Primary Education, Institute of Educational Policies, Ministry of Education and Religious Affairs. http://ebooks.edu.gr/info/newps/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B 5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%82/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE %B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF %8D.pdf

Κουλουμπαρίτση, Α., Πλακίτση, Κ., Περράκη, Β., Κλωνάρη, Κ., Σπύρτου, Α., Παπαδοπούλου, Π., Καλογιαννάκης, Μ., Σούλιος, Γ., Κολιός, Ν., Ριζάκη, Αι., Σταμούλης, Ε., Ζουπίδης, Τ., Μανδρίκας, Α., Μελίστα, Α., Τσαπαρλής, Γ. (2011/2014). Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση. Επιστημονικό πεδίο: Φυσικές Επιστήμες – Μελέτη του Περιβάλλοντος/Φυσικές Επιστήμες. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής–ΥΠ.Π.Ε.Θ. Kouloumparitsi, A., Plakitsi, K., Perraki, V., Klonari. Ai., Spirtou, A., Papadopoulou, P., Kalogiannakis, M., Soulios, J., Kolios, N., Rizaki, Ai., Stamoulis, E., Zoupidis Τ., Mandrikas, A., Melista, A., Tsaparlis, G., (2011/2014). New Greek Environmental Science Curriculum for primary Education, Institute of Educational Policies, Ministry of Education and Religious Affairs. http://ebooks.edu.gr/info/newps/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B 5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%82/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%C E%AD%CF%84%CE%B7%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%C E%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82.pdf

Πλακίτση, Κ., Κασσέτας, Ι., Α., Σμυρναίου, Ζ., Δεβελάκη, Μ., Διακόνου, Μ., Κανδεράκης, Ν., Φανίδης, Χ., Ταραμόπουλος, Θ., Παπατσίμπα, Λ. (2011/2014). Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση. Επιστημονικό πεδίο: Φυσικές Επιστήμες – Φυσική Γυμνασίου. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής – ΥΠ.Π.Ε.Θ. http://ebooks.edu.gr/info/newps/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B 5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%82/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE %B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF %85.pdf

Πλακίτση, Κ., Κασσέτας, Ι., Α., Σμυρναίου, Ζ., Δεβελάκη, Μ., Διακόνου, Μ., 70 7071ΑΙΚΑ ΤΕΡΙ Ν Η ΠΛΑΚΙ ΤΣΗ Κανδεράκης, Ν., Φανίδης, Χ., Ταραμόπουλος, Θ., Παπατσίμπα, Λ. (2011/2014). Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση. Επιστημονικό πεδίο: Φυσικές Επιστήμες – Φυσική. Αδημοσίευτο έργο (Περιλαμβάνει Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου). Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής – ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Πλακίτση, Κ., Κασσέτας, Ι. Α., Σιστανλής, Η. (2011/2014). Οδηγοί Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, για τον εκπαιδευτικό. Επιστημονικό πεδίο: Φυσικές Επιστήμες – Φυσική Γυμνασίου. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής–ΥΠ.Π.Ε.Θ. Plakitsi, K., Kassetas, A., Sistanlis, E., (2011/2014). Teachers Guidelines for secondary physics. Institute of Educational Policies, Ministry of Education and Religious Affairs. http://tiny.cc/31lu6y

Πλακίτση, Κ., Σπύρτου, Α., Παπαδοπούλου, Π. (2011/2014). Οδηγοί Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, για τον εκπαιδευτικό. Επιστημονικό πεδίο: Φυσικές Επιστήμες – Φυσική – Φυσικά Δημοτικού. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής–ΥΠ.Π.Ε.Θ. Plakitsi, K., Spirtou, A., Papadopoulou, P. (2011/2014). Teachers Guidelines for primary science. Institute of Educational Policies, Ministry of Education and Religious Affairs. http://tiny.cc/j3lu6y

Πλακίτση, Κ. (2011/2014). Οδηγοί Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, για τον εκπαιδευτικό. Επιστημονικό πεδίο: Φυσικές Επιστήμες – Φυσική – Μελέτη του Περιβάλλοντος. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής – ΥΠ.Π.Ε.Θ. Plakitsi, K. (2011/2014). Teachers Guidelines for primary environmental science. Institute of Educational Policies, Ministry of Education and Religious Affairs. http://ebooks.edu.gr/info/newps/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%B 5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%82/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE %B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84% CE%B7%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD% CF%84%CE%BF%CF%82%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%C F%8D.pdf

2013

Βιβλία

Roth, W.-M., Goulart, M.I.M., Plakitsi, K. (2013). Science Education during Preschool Years. A Cultural-Historical Approach. SERIES: Cultural Studies of Science Education. Series editor: Kenneth Tobin, City University of New York, USA, and Catherine Milne, New York University. Authors from University of Victoria, Canada and Universidade Federal de Minas Gerais, Brazil and University of Ioannina, Greece. Dordrecht, The Netherlands: Springer.

 

Plakitsi, K. (Ed.) (2013). Activity Theory in Formal and Informal Science Education. Series: Cultural perspectives in science education: research dialogs. Series editor: Kenneth Tobin, City University of New York, USA, and Catherine Milne, New York University. Editor and Co-authors: ATFISE group of the University of Ioannina (K. Plakitsi and PhD students) p. 252. Rotterdam: Sense Publishers.

Κεφάλαια σε βιβλία/συλλογικούς τόμους

Roth, W. M., Goulart, M.I., Plakitsi, K. (2013). Learning, Development and Cultural-Historical Activity Theory. In Roth, W. M., Goulart, M.I.M., Plakitsi, K., Science Education during Preschool Years: A Cultural-Historical Approach. Dordrecht, The Netherlands: Springer, p. 1-18.

Roth, W. M., Goulart, M.I., Plakitsi, K. (2013). The Origins of Reading – Science Texts. In Roth, W. M., Goulart, M.I.M., Plakitsi, K., Science Education during Preschool Years. A Cultural-Historical Approach. Dordrecht, The Netherlands: Springer, p. 19-40

Roth, W. M., Goulart, M.I., Plakitsi, K. (2013). The Genesis of Conceptual Categories. In Roth, W. M., Goulart, M.I.M., Plakitsi, K., Science Education during Preschool Years. A Cultural-Historical Approach. Dordrecht, The Netherlands: Springer, p. 41-66

Roth, W. M., Goulart, M.I., Plakitsi, K. (2013). Engaging Children in Collective Curriculum Design. In Roth, W. M., Goulart, M.I.M., Plakitsi, K., Science Education during Preschool Years. A Cultural-Historical Approach. Dordrecht, The Netherlands: Springer, p.67-90.

Roth, W. M., Goulart, M.I., Plakitsi, K. (2013). Margin|Center. In Roth, W. M., Goulart, M.I.M., Plakitsi, K., Science Education during Preschool Years. A Cultural-Historical Approach. Dordrecht, The Netherlands: Springer, p. 91-110.

Roth, W. M., Goulart, M.I., Plakitsi, K. (2013). Darkness|Light. In Roth, W. M., Goulart, M.I.M., Plakitsi, K., Science Education during Preschool Years. A Cultural-Historical Approach. Dordrecht, The Netherlands: Springer, p. 111- 138

Roth, W. M., Goulart, M.I., Plakitsi, K. (2013). Creating the Potential for Learning in Early Childhood Education. In Roth, W. M., Goulart, M.I.M., Plakitsi, K., Science Education during Preschool Years. A Cultural-Historical Approach. Dordrecht, The Netherlands: Springer, p. 139-160.

Roth, W. M., Goulart, M.I., Plakitsi, K. (2013). Preparing Teachers for Early Childhood Science Teaching. In Roth, W. M., Goulart, M.I.M., Plakitsi, K., Science Education during Preschool Years. A Cultural-Historical Approach. Dordrecht, The Netherlands: Springer, p. 161-180.

Roth, W. M., Goulart, M.I., Plakitsi, K. (2013). Magnifying Effects with LIGHT. In Roth, W. M., Goulart, M.I.M., Plakitsi, K., Science Education during Preschool Years. A Cultural-Historical Approach. Dordrecht, The Netherlands: Springer, p. 181-200.

Roth, W. M., Goulart, M.I., Plakitsi, K. (2013). Valuing Children’s Early Science Experiences. In Roth, W. M., Goulart, M.I.M., Plakitsi, K., Science Education during Preschool Years. A Cultural-Historical Approach. Dordrecht, The Netherlands: Springer, p. 201-210

Plakitsi, K. (2013). The ATFISE Project. In K. Plakitsi (ed.), Activity Theory in Formal and Informal Science Education. Rotterdam: Sense Publishers, p. 1-16.

Plakitsi, K. (2013). Cultural-Historical Activity Theory (CHAT) Framework and Science Education Positivistic Tradition: Towards a New Methodology? In K. Plakitsi (ed.), Activity Theory in Formal and Informal Science Education. Rotterdam: Sense Publishers, p. 17-26.

Plakitsi, K. (2013). Teaching Science in Science Museums and Science Centers: Towards a New Pedagogy? In K. Plakitsi (ed.), Activity Theory in Formal and Informal Science Education. Rotterdam: Sense Publishers, p. 27- 56.

Plakitsi, K. (2013). Rethinking the Role of Information and Communication Technologies (ICT) in Science Education. In K. Plakitsi (ed.), Activity Theory in Formal and Informal Science Education. Rotterdam: Sense Publishers, p. 57- 82.

Plakitsi, K., Kolokouri, E., Nanni, E., Stamoulis, E., Theodoraki, X. (2013). Chat in Developing New Environmental Science Curricula, School Textbooks, and Web-Based Applications for the First Grades. In K. Plakitsi (ed.), Activity Theory in Formal and Informal Science Education. Rotterdam: Sense Publishers, p. 83-110.

Stamoulis, E., Plakitsi, K. (2013). Activity Theory, History and Philosophy of Science, and ICT Technologies in Science Teaching Applications. In K. Plakitsi (ed.), Activity Theory in Formal and Informal Science Education. Rotterdam: Sense Publishers, p. 111-154.

Theodoraki, X., Plakitsi, K. (2013). University Science Teaching Programs: What’s New in Lab Activities from a Chat Context? The Case of Magnetism. In K. Plakitsi (ed.), Activity Theory in Formal and Informal Science Education. Rotterdam: Sense Publishers, p. 159-196.

Kolokouri, E., Plakitsi, K. (2013). A Cultural Historical Scene of Natural Sciences for Early Learners: A Chat Scene. In K. Plakitsi (ed.), Activity Theory in Formal and Informal Science Education. Rotterdam: Sense Publishers, p. 197-228.

Nanni, E., Plakitsi, K. (2013). Biology Education in Elementary Schools: How do Students Learn about Plant Functions? In K. Plakitsi (ed.), Activity Theory in Formal and Informal Science Education. Rotterdam: Sense Publishers, p. 229- 251.

Πλακίτση, Κ., Κολοκούρη, Ε., Θεοδωράκη, Χ., Χριστονάση, Ι. (2013). Η πρακτική άσκηση στις Φυσικές Επιστήμες στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Ιωαννίνων και οι αντιλήψεις φοιτητών για τη γνωστική και παιδαγωγική τους επάρκεια. Στο: Σ. Αυγητίδου, Α. Ανδρούσσου. Οι Πρακτικές Ασκήσεις στα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών, σ. 320-357.

Πλακίτση, Κ., Κολοκούρη, Ε. (2013). Μια κοινωνικοπολιτσμική προσέγγιση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Στο Α. Δημητρίου (επιμ.) Έννοιες για τη φύση και το περιβάλλον στην προσχολική ηλικία. Ερευνητικά δεδομένα, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σ. 355-364.

 

Πλακίτση, Κ., Θεοδωράκη, Χ. (2013). Ανάλυση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του μαθήματος της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών με τις σύγχρονες θέσεις της θεωρίας της δραστηριότητας (Activity Theory). H περίπτωση του ήχου. Στο Α. Δημητρίου (επιμ.) Έννοιες για τη φύση και το περιβάλλον στην προσχολική ηλικία. Ερευνητικά δεδομένα, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές εφαρμογές. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σ. 365-376.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Σταμούλης, Ε., Πλακίτση, Κ. (2013). Αρχές της επεκτατικής μάθησης της θεωρίας της δραστηριότητας για το σχεδιασμό δικτυακής εφαρμογής για τη διδασκαλία του ηλεκτρομαγνητισμού σε μαθητές του Δημοτικού. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, 46-47: 16-29. ISSN:1792-3166 (www.lib.uoi.gr/serp)

Στυλιανού, Λ., Πλακίτση, Κ., (2013). Οι απόψεις και τα βιώματα από τη διδασκαλία των ΦΕ στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο των τριτοετών φοιτητών και φοιτητριών Νηπιαγωγών, Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, 46-47: 61-85. ISSN:1792-3166 (www.lib.uoi.gr/serp)

Nanni, E., Plakitsi, K. (2013). Investigating new paths in the teaching of plant processes in elementary schools. World Journal of Education 3(4): 52-70. DOI:10.5430/wje.v3n4p52

Theodoraki, X. Plakitsi, K. (2013). Analyzing activities in the course of Science Education, according to Activity Theory. The case of sound. US-China Education Review A, 3(6): 353-364, ISSN 2161-623X

Christonasi, I., Plakitsi, K. (2013). A socio-cultural approach to Second Life. Journal of Current Computer Science and Technology, 3(2)

 

Tsekos, C., Plakitsi, A., Theocharopoulos, D. and Matthopoulos, D. (2013). Exploring Greek High School Students’ Understanding of Basic Environmental Issues, Open Journal of Applied Sciences, 3(1): 28-34. DOI: 10.4236/ojapps.2013.31004.

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

Theodoraki, X., Plakitsi, K. (2013). Designing and analyzing tasks for early grades using cultural historical activity theory (CHAT). In C. P. Constantinou, N. Papadouris, A. Hadjigeorgiou (Eds.) Science Education Research for Evidencebased Teaching and Coherence in Learning (p. 35-40) Nicosia Cyprus. ESERA 2013.

Plakitsi, K., Spyrtou, A., Klonari, K., Kalogiannakis, M., Malandrakis, G., Papadopoulou, P., Stamoulis, E., Soulios, J., Piliouras, P., Kolios, N. (2013). New Greek science curriculum (NGSC) for primary education: promoting educational innovation under hard conditions. In C. P. Constantinou, N. Papadouris, A. Hadjigeorgiou (Eds.) Science Education Research for Evidencebased Teaching and Coherence in Learning (p.xx-xx) Nicosia Cyprus. ESERA 2013.

Kolokouri, E., Plakitsi, K. (2013). Teaching practices through a CHAT curriculum in the early grades. In C. P. Constantinou, N. Papadouris, A. Hadjigeorgiou (Eds.) Science Education Research for Evidence-based Teaching and Coherence in Learning (p. 70-81) Nicosia Cyprus. ESERA 2013.

Plakitsi, K., Kolokouri, E., Nanni, E., Stamoulis, E., Theodoraki, X., Piliouras, P., Christonassi, I., Balzano, E. (2013). Innovative curricula by expanding designing (ICED) in science education. In C. P. Constantinou, N. Papadouris, A. Hadjigeorgiou (Eds.) Science Education Research for Evidence-based Teaching and Coherence in Learning (p.xx-xx) Nicosia Cyprus. ESERA 2013

Πλακίτση, Κ. (2013). Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικών Επιστημών Δημοτικού για το «Νέο Σχολείο». Μια κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα «Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ., Ένωση Ελλήνων Φυσικών, σ. 15-25.

Πήλιουρας, Π., Ιωακειμίδου, Σ., Κρασάκης, Α., Πλακίτση, Κ. (2013). Διδάσκοντας ρητά και αναστοχαζόμενοι επί όψεων της Φύσης των Φυσικών Επιστημών. Ένα πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εστιασμένο στην ανάλυση των λόγων τους. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων, Κόρινθος, Τόμος 3α, σ. 472-486.


2012

Βιβλία

Πλακίτση, Κ. (Eπιμ.) (2012). Κοινωνιογνωστικές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις στη διδακτική των φυσικών επιστημών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. (Sociocognitve and sociocultural approaches in Science Education for early childhood). Δίγλωσσος συλλογικός τόμος με διεθνή και ελληνική συμμετοχή πολλών καθηγητών πανεπιστημίου, ειδικών στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Πρόλογος από τον Wolff Michael Roth. 462 σελ. ISBN 978-960-16- 69 3828-7. Αθήνα: Πατάκης.

Κεφάλαια σε βιβλία/συλλογικούς τόμους

Stamoulis, E., Plakitsi, K. (2012) (English and Greek). Activity theory framework for designing ICT activities for science teaching. Η θεωρία της δραστηριότητας ως πλαίσιο για τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων στον υπολογιστή για τη διδασκαλία εννοιών των φυσικών επιστημών. Στο Κ. Πλακίτση (επιμ.), Κοινωνιογνωστικές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις στη διδακτική των φυσικών επιστημών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. (Sociocognitve and sociocultural approaches in Science Education for early childhood). Αθήνα: Πατάκης, σ. 114-137.

 

Kolokouri, E., Nanni, E., Theodoraki, Ch., Plakitsi, K. (2012) (English and Greek). Scientific literacy and socio-cultural approaches in science education towards the development of innovative curricula in primary education. Ο επιστημονικός εγγραμματισμός και οι σύγχρονες κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες ως μοχλός ανάπτυξης νέων αναλυτικών προγραμμάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Κ. Πλακίτση (επιμ.), Κοινωνιογνωστικές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις στη διδακτική των φυσικών επιστημών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. (Sociocognitve and sociocultural approaches in Science Education for early childhood). Αθήνα: Πατάκης, σ. 138-157.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Lundin, M., Nanni, E., Plakitsi, K. (2012). Exploring critical perspectives on sexuality in science education research. Science Education: Research and Praxis, 42-43: 5-15. ISSN:1792-3166 (www.lib.uoi.gr/serp)

Χριστονάση, Ι., Πλακίτση, Κ. (2012). Ο ρόλος των Φυσικών Επιστημών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Ιωαννίνων μέσα από τις απόψεις φοιτητών για τη γνωστική και παιδαγωγική τους επάρκεια. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, 40-41: 73-90. ISSN:1792-3166 (www.lib.uoi.gr/serp)

Papantoniou, G., Moraitou, D., Kaldrimidou, M., Plakitsi, K., Filippidou, D., Katsadima, E. (2012). Affect and Cognitive Interference: An Examination of Their Effect on Self-Regulated Learning. Education Research International, 2012, 1-11. DOI:10.1155/2012/579590

Kolokouri, E., Plakitsi, K. (2012). Color Visions from the Past in Science Teaching within a Cultural Historical Activity Theory (CHAT) context. World Journal of Education 2(3): 2-15. DOI:10.5430/wje.v2n3p2

 

Kolokouri, E., Theodoraki, X., Plakitsi, K. (2012). A Cultural Historical Activity Theory Approach In Natural Sciences Education Laboratory Lessons. Towards Reforming Teachers Training. World Journal of Education 2(2): 23-40. DOI:10.5430/wje.v2n2p23

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

Σταμούλης, Ε., Θεοδωράκη, Χ., Κολοκούρη, Ε., Νάννη Ε., Πλακίτση, Κ. (2012). Η Cultural Historical Activity Theory ως αναδυόμενο παράδειγμα στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα «Υπερβαίνοντας τα όρια της τυπικής και μη εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον», Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σ. 34-43.

Νάννη, Ε., Πλακίτση, Κ. (2012). Οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της έμβιας ύλης στην πρωτοσχολική ηλικία ως βάση για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου προγράμματος επιμόρφωσής τους. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα «Υπερβαίνοντας τα όρια της τυπικής και μη εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον», Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σ. 44-50

Πλακίτση, Κ., Κολοκούρη, Ε. (2012). Η προσέγγιση των εννοιών των Φυσικών Επιστημών μέσα από τη χρήση κινουμένων σχεδίων στην προσχολική ηλικία. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα «Υπερβαίνοντας τα όρια της τυπικής και μη εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον», Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σ. 51-57.

 

Σταμούλης, Ε., Πλακίτση Κ. (2012). Αρχές της επεκτατικής μάθησης της θεωρίας της δραστηριότητας για το σχεδιασμό και τη διδασκαλία του ηλεκτρομαγνητισμού σε μαθητές του Δημοτικού. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα «Υπερβαίνοντας τα όρια της τυπικής και μη εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον», Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σ. 58-68.

2011

Κεφάλαια σε βιβλία/συλλογικούς τόμους

Πλακίτση, Κ. (2011). H διδακτική προσέγγιση του Μουσείου των Φυσικών Επιστημών ως «γέφυρα» επιστήμης και τέχνης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στο: Παιδί και Εκπαίδευση στο Μουσείο: Θεωρητικές αφετηρίες, παιδαγωγικές πρακτικές, Αθήνα: Πατάκης, (συλλογικός τόμος πρωτοβουλίας του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου), σ. 229-243

Δημοσιεύσεις σε Βιβλία Περιλήψεων Συνεδρίων

Plakitsi, K., Kolios, N. (2011). CHAT perspectives of teaching natural sciences in science museums and natural centers. ISCAR international Conference, Rome, Italy. http://www.iscar2011.org/eng/ISCAR_PROGRAM_UPDATE_01092011.pdf

Nanni, E., Plakitsi, K. (2011). Developing a teachers training program in natural sciences into CHAT context. The case of living things. PhD presentation to PhD Day during ISCAR Pre-Conference, 5th September 2011, Rome Italy. http://www.iscar2011.org/eng/ISCAR_PROGRAM_UPDATE_01092011.pdf

 

Stamoulis, E., Plakitsi, K. (2011). Story line of electromagnetism in science teaching using ICTs. Design teaching activities and the concept of activity. 11th International IHPST and 6th Greek History, Philosophy and Science Teaching Joint Conference, Science & Culture: Promise, Challenge and Demand, 1-5 July 2011, Thessaloniki, Greece, p. 149-150. http://www.iscar2011.org/eng/ISCAR_PROGRAM_UPDATE_01092011.pdf

2010

Βιβλία

Πλακίτση, Κ. (επιμ.) (2010). Επιστήμη και Κοινωνία: Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση σ. 434. E-book available online: http://users.uoi.gr/5conns/ebook_FINAL_32.pdf

 

Πατάκης, Σ., Πλακίτση Κ., κ.ά. (2010) (Συλλογικό έργο). Το Μεγάλο Λεξικό του Δημοτικού (13.000 λήμματα), Αθήνα: Πατάκης. Συγγραφή 159 λημμάτων των φυσικών επιστημών σε συνεργασία με τον κ. Πατάκη και τον κ. Κολιό.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Plakitsi, K. (2010). Collective curriculum design as a tool for rethinking scientific literacy. Cultural Studies of Science Education, 5:577–590. DOI 10.1007/s11422-010-9288-0

Παπαντωνίου, Γ., Μωραϊτου, Δ., Καλδρυμίδου, Μ., Πλακίτση, Κ., Φιλιππίδου, Δ., Κατσαδήμα, Ε. (2010). Σχέσεις συγκινησιακών παραγόντων, Στρατηγικών αυτόρυθμιζόμενης μάθησης, και επίδοσης στη Διδακτική των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, 32-33: 29-48. ISSN:1792-3166 (www.lib.uoi.gr/serp)

 

Κολιός, Ν., Πλακίτση, Κ., Παγγέ, Π., Καλδρυμίδου, Μ., Σπυράτου, Ε., Μανώλη, Β., Ραπανάκης, Π. (2010). Δημιουργία αλληλεπιδραστικών μαθησιακών δραστηριοτήτων με τη χρήση των νέων Τεχνολογιών: Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο «Περιβάλλον – Η προστασία του δάσους», Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, 32-33: 65–73. ISSN:1792-3166 (www.lib.uoi.gr/serp)

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

Lelingou, D., Plakitsi, K. (2010). Connecting formal and non-formal astronomical learning. An integrated educational program using and inflatable planetarium permantly located in a school. In M.F. Taşar & G. Çakmakcı (Eds.), Contemporary science education research: international perspectives (pp. 353- 358). Ankara, Turkey: Pegem Akademi. A Collection of papers presented at ESERA 2009 Conference (Book 3).

Theodoraki, X., Plakitsi, K. (2010). Activity Theory and Learning in Science Education Laboratory Lessons. The case of magnetism. In G. Cakmakci & M.F. Taşar (Eds.), Contemporary science education research: learning and assessment (pp. 207-213). Ankara, Turkey: Pegem Akademi. A Collection of papers presented at ESERA 2009 Conference (Book 4).

Kolokouri, E., Plakitsi, K. (2010). Scientific Literacy and nature of science in early grades using cartoons. In G. Cakmakci & M.F. Taşar ( Eds.), Contemporary science education research: scientific literacy and social aspects of science (pp. 113–121). Ankara, Turkey: Pegem Akademi. A Collection of papers presented at ESERA 2009 Conference (Book 5).

 

Plakitsi, K., Kokkotas, V. (2010). Time for Education: Ontology, Epistemology and Discursiveness in Teaching Fundamental Scientific Topics. In Proceedings of the 7th General Conference of the Balkan Physical Union (BPU7), joint with the Hellenic Physical Society, Alexandroupolis, 2009

2009

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

Σταμούλης, Ε., Πλακίτση, Κ. (2009). Η δραστηριότητα και το σύστημα δραστηριοτήτων ως βάση για την ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων Φυσικών Επιστημών. Πρακτικά ΙΓ΄Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Ιωάννινα, σ.475-483.

Δημοσιεύσεις σε Βιβλία Περιλήψεων Συνεδρίων

Stamoulis, E., Plakitsi, K. (2009). Activity Theory as a tool for analyzing primary science lesarning environmenta enriched by History and Philosophy of Science and also ICT Technologies. ESERA 2009 Book of abstracts, p. 349.

2008

Βιβλία

Πλακίτση Κ. (2008). Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές. Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη, σ. 368. Πρόλογος από τον Π.Β. Κόκκοτα.

Κεφάλαια σε βιβλία/συλλογικούς τόμους

Πλακίτση, Κ. (2008). Η Φύση της Επιστήμης ως οριζόντιος άξονας στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες. Στο Β. Κουλαϊδής, Α. Αποστόλου, Κ. Καμπουράκης Η Φύση των Επιστημών – Διδακτικές Προσεγγίσεις, Αθήνα: Child Services, σ. 164-184.

Πλακίτση, Κ. (2008). Διερευνώντας τη φύση και το περιβάλλον στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία μέσα από τα νέα σχολικά εγχειρίδια. Στο Β. Χρηστίδου, Εκπαιδεύοντας τα μικρά παιδιά στις Φυσικές Επιστήμες. Ερευνητικοί προσανατολισμοί και παιδαγωγικές πρακτικές, σ. 407-421. Σειρά: Καινοτομίες στην Εκπαίδευση, Διευθ. . Χατζηδήμου – Ε. Ταρατόρη. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.

 

Πλακίτση, Κ. (2008). Προς ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες σχετικά με τη Φύση της Επιστήμης. Στο Β. Χρηστίδου (επιμ.), Εκπαιδεύοντας τα μικρά παιδιά στις Φυσικές Επιστήμες. Ερευνητικοί προσανατολισμοί και παιδαγωγικές πρακτικές, σ. 205-220. Σειρά: Καινοτομίες στην Εκπαίδευση, Διευθ. . Χατζηδήμου – Ε. Ταρατόρη. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

Plakitsi, K. Dosi, V. (2008). The importance of neuroscience research in science education. Best paper of the session, EISTA 2008, Orlando, Florida, USA, p.179-186

Πλακίτση, Κ., Θεοδωράκη Χ., Δόση, Β. (2008). Η θεωρία της δραστηριότητας ως εργαλείο ανάλυσης των δραστηριοτήτων των σχολικών εγχειριδίων: Η περίπτωση της μελέτης περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού. Δημοσίευση έπειτα από διπλή τυφλή κρίση στο βιβλίο πρακτικών του 4ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Ένωσης για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (ΕΔΙΦΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σ.159-168.

Πλακίτση, Κ., Κολιός, Ν. (2008). Οι σύγχρονες πολιτισμικές προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες ως προοπτική ανανέωσης των αναλυτικών προγραμμάτων. Δημοσίευση έπειτα από διπλή τυφλή κρίση στο βιβλίο πρακτικών του 4ου Πανελλήνιου Συνέδριου της Ένωσης για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (ΕΔΙΦΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σ.82- 90.

 

Πλακίτση, Κ., Κολιός, Ν. (2008). Οι φυσικές επιστήμες ως τρόπος ανατροφής του σύγχρονου πολίτη για την ειρήνη και την αειφορία, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, 2008, cd πρακτικών.

Δημοσιεύσεις σε Βιβλία Περιλήψεων Συνεδρίων

Πλακίτση, Κ. Θεοδωράκη Χ. (2008). Η θεωρία της δραστηριότητας (Activity Theory) ως εργαλείο ανάλυσης των εργαστηριακών μαθημάτων στα πλαίσια του μαθήματος της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Ανακοίνωση στο 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Επιστήμη και Κοινωνία: Οι Φυσικές Επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση. Βιβλίο Περιλήψεων, σ. 134

2007

Κεφάλαια σε βιβλία/συλλογικούς τόμους

Kokkotas P., Piliouras P, Malamitsa K., Vlachos I, Plakitsi K., Maurogiannakis M., Stamoulis E. (2007). “Teaching Physics to in-service primary school teachers in the context of the History of Science: the case of the fall of bodies”. In P. Heering & D. Osewold (eds.): Constructing Scientific Understanding through Contextual Teaching, Frank & Timme Publishers, Berlin, p. 97-118.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Κολιός, N., Πλακίτση, Κ. (2007). Έρευνα δράσης για τη βελτίωση των διαλόγων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, 23: 22-31. ISSN:1792-3166 (www.lib.uoi.gr/serp)

Πλακίτση, Κ., Κοσμετάτου Ε., Καζαζάκη Χ. (2007). Διασύνδεση της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών με την Περιβαλλοντική και τη Μουσειακή Εκπαίδευση στην πρώτη παιδική ηλικία. Από την έρευνα στην πράξη. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, 21: 19-38. ISSN:1792- 3166 (www.lib.uoi.gr/serp)

 

Σπυράτου Ει., Μανώλη Β., Πλακίτση Κ. & Κοντογιάννη Ά. (2007). Η Μελέτη του Περιβάλλοντος στην Α΄ Δημοτικού μέσω Αυθεντικών Περιβαλλόντων Μάθησης. Γέφυρες, 36: 26-35

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

Πλακίτση, Κ. (2007). Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας με βάση σύγχρονες απόψεις για τη φύση της επιστήμης. Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών με θέμα: «Η πολιτισμική συνιστώσα των φυσικών επιστημών στην εκπαίδευση». Πανεπιστήμιο Πατρών, σ. 451-462

Πλακίτση, Κ., Σπυράτου, Ε., Μανώλη, Β. (2007). Οι θεμελιώδεις έννοιες μέσα από τα σχέδια εργασίας στο σχολικό εγχειρίδιο της Μελέτης του Περιβάλλοντος για την Α΄ Δημοτικού. Πρακτικά Συνεδρίου Σχολής Επιστημών Αγωγής με θέμα: Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σ. 730-739.

 

Plakitsi, K. Kokkotas V. (2007). Enhancing teachers’ education through interpretive-philosophical meditation about the Nature of Science: The MaPrOject. Paper presented to the Joint North American – European and South American (N.A.E.S.A.) Symposium “Science and Technology Literacy in the 21st Century, May 31 – June 4, 2006, University of Cyprus. Book of Proceedings Volume 1, pp. 200-211.

Δημοσιεύσεις σε Βιβλία Περιλήψεων Συνεδρίων

Plakitsi, Κ., Kokkotas, V., Piliouras P. (2007). Learning about time through multiple environments and according multiple epistemological and pedagogical perspectives. Paper presented to 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction, EARLI 2007, Budapest, Hungary. Book of Abstracts 325.

 

Piliouras, P., Plakitsi, K., Kokkotas, P. (2007). Sofia doesn’t speak during team work. Using discourse analysis as a tool for the transformation of peer group interactions in an elementary multicultural science classroom. Paper presented to 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction, EARLI 2007, Budapest, Hungary. Book of Abstracts 733.

2006

Βιβλία

Πλακίτση, Κ., Κοντογιάννη, Α., Σπυράτου Ε., Μανώλη Β. (2006). Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄Δημοτικού, Βιβλίο Δασκάλου. Αθήνα, ΟΕΔΒ, σ. 110. http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSDIMA105/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE %B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%20%CE %94%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CF%85/00_a_dask.pdf

Πλακίτση, Κ., Κοντογιάννη, Α., Σπυράτου Ε., Μανώλη Β. (2006). Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄Δημοτικού, Βιβλίο Μαθητή. Αθήνα, ΟΕΔΒ, σ. 156. (Συμμετοχή Σταράκης, Ι., Μπάλα, Ε.) http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSDIMA105/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE %B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%20%CE %9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE/10-0014%20- %20MELETH%20PERIBALONTOS%20(A%20DHMOTIKOY)%20BM.pdf

 

Πλακίτση, Κ., Κοντογιάννη, Α., Σπυράτου Ε., Μανώλη Β. (2006). Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄Δημοτικού, Τετράδιο Εργασιών. Αθήνα, ΟΕΔΒ, σ. 56. (Συμμετοχή Σταράκης, Ι., Μπάλα, Ε.) http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSDIMA105/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE %B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9 %CE%BF%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD/10-0015%20- %20MELETH%20PERIBALONTOS%20T.E.%20(A%20DHMOTIKOY)%20BM%201.pdf) http://ebooks.edu.gr/modules/document/file.php/DSDIMA105/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CE %B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9 %CE%BF%20%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD/10-0015%20- %20MELETH%20PERIBALONTOS%20T.E.%20(A%20DHMOTIKOY)%20BM%202.pdf

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

Πλακίτση, Κ. (2006). Οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις των Φυσικών Επιστημών στο χώρο του Μουσείου, ως μοχλός ανάπτυξης σύγχρονων αντιλήψεων για τη φύση της επιστήμης και αλλαγής των διδακτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ε.ΔΙ.Φ.Ε. με θέμα: Διδακτική Φυσικών Επιστημών: Μέθοδοι και Τεχνολογίες μάθησης. Παιδαγωγικά Τμήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος, σ. 759-765.

Πλακίτση K., Σπυράτου Ε., Μανώλη Β. & Ά. Κοντογιάννη (2006). Η Μελέτη του Περιβάλλοντος στην Α΄ Δημοτικού ως κοινή τομή του τρίπτυχου Φύση – Κοινωνία – Πολιτισμός. Η περίπτωση των νέων σχολικών εγχειριδίων. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Ε.ΔΙ.Φ.Ε. με θέμα: Διδακτική Φυσικών Επιστημών: Μέθοδοι και Τεχνολογίες μάθησης. Παιδαγωγικά Τμήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος, σ. 482-488

 

Σπυράτου Ει., Μανώλη Β., Πλακίτση Κ. & Κοντογιάννη Ά. (2006). «Τα νέα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού Σχολείου». Πρακτικά ημερίδων Σχολικών Συμβούλων 27ης και 30ης Περιφέρειας Αθηνών, σ. 111-124.

Δημοσιεύσεις σε Βιβλία Περιλήψεων Συνεδρίων

Πλακίτση, Κ. (2006). Η Διδακτική Προσέγγιση του Μουσείου των Φυσικών Επιστημών ως «Γέφυρα» Επιστήμης και Τέχνης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Πρακτικά 1ου Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνέδριου Επιστήμη και Τέχνη, Αθήνα 16-19 Ιουνίου 2005, Β: 124-128.

2005

Βιβλία

Κόκκοτας, Π. & Πλακίτση Κ. (2005) (επιμ.). Μουσειοπαιδαγωγική και Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. Θεωρία και Πράξη. Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη, σελ. 583.

Κεφάλαια σε βιβλία/συλλογικούς τόμους

Πλακίτση, Κ. (2005). Σχέσεις και αλληλεπιδράσεις της Μουσειοπαιδαγωγικής με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. Στο: Μουσειοπαιδαγωγική και Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες-Θεωρία και Πράξη, Διεπιστημονική και Διαθεματική προσέγγιση. Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη, σ. 44-66

 

Πλακίτση, Κ., Κοντογιάννη, Α., Μανώλη, Β., Σπυράτου, Ε., (2005). Ο ήλιος: αστέρι φωτεινό, αστέρι κοντινό. Μια εναλλακτική πρόταση διασύνδεσης των Φυσικών Επιστημών με την Τέχνη και τον Πολιτισμό. Στο: Μουσειοπαιδαγωγική και Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες-Θεωρία και Πράξη, Διεπιστημονική και Διαθεματική προσέγγιση. Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη, σ. 165-178.

Δημοσιεύσεις σε Βιβλία Περιλήψεων Συνεδρίων

Kokkotas, V. & Plakitsi K. (2005). Time for education: Ontology, epistemology and discursiveness in teaching fundamental scientific topics. Presented to 1st International Conference of International Society for Cultural and Activity Research (I.S.C.A.R.), Seville, Spain, 2005. Book of Abstracts 785-786.

Πλακίτση, Κ. (2005). Φύση – Κοινωνία – πολιτισμός: ένα τρίπτυχο για την εφαρμογή τυπικών και μη τυπικών μορφών εκπαίδευσης στη μελέτη του περιβάλλοντος στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Διημερίδα Ε.ΔΙ.Φ.Ε., Διδακτική και Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Άτυπες Μορφές Εκπαίδευσης και Νέες Τεχνολογίες. Αθήνα 28-29 Μαΐου 2005. Βιβλίο Περιλήψεων 21-23.

Πλακίτση, Κ., Σπυράτου Ε., Μανώλη, Β., Κοντογιάννη, Α. (2005). Θέματα αλληλεπίδρασης της τυπικής με τη μη τυπική εκπαίδευση στη Μελέτη του Περιβάλλοντος στα νέα σχολικά εγχειρίδια για την Α΄ Δημοτικού. Διημερίδα Ε.ΔΙ.Φ.Ε., Διδακτική και Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Άτυπες Μορφές Εκαπίδευσης και Νέες Τεχνολογίες. Αθήνα 28-29 Μαΐου 2005. Βιβλίο Περιλήψεων 54-56.

 

Κωστάκη, Α., Πλακίτση, Κ. (2005). Οι αφηγηματικές ιστορίες στη διδακτική προσέγγιση του Μουσείου Φυσικών – Περιβαλλοντικών Επιστημών για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Διημερίδα Ε.ΔΙ.Φ.Ε., Διδακτική και Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Άτυπες Μορφές Εκαπίδευσης και Νέες Τεχνολογίες. Αθήνα 28-29 Μαΐου 2005. Βιβλίο Περιλήψεων 156-158.

2004

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Kokkotas, V. & Plakitsi K. (2004). Time for education: Ontology, epistemology and discursiveness in teaching fundamental scientific topics. Επετηρίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σχολής Επιστημών της αγωγής, Ιωάννινα, Γ΄: 49- 62.

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

Πλακίτση, Κ., Κόκκοτας, Β. (2004). Κριτική θεώρηση των επιστημολογικών προσεγγίσεων της φύσης της επιστήμης στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα. Ανάδειξη των επιστημολογικών προσεγγίσεων στις πεποιθήσεις και στις πρακτικές Νηπιαγωγών και Δασκάλων. Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Γνώσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ.Δ. Ε., Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ., Νοέμβριος 2004, σ. 246-253.

2003

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Plakitsi, K. Kokkotas, V. (2003). Reflective, informal and non-linear aspects of argumentation in school practice. Επετηρίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σχολής Επιστημών της αγωγής, Ιωάννινα, Β: 199-213

 

Πλακίτση, Κ. (2003). Μουσειοπαιδαγωγική και Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες: Κοινοί θεωρητικοί τόποι και εφαρμογές τους στην έρευνα, στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και στη διδακτική πρακτική. Επετηρίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σχολής Επιστημών της αγωγής, Ιωάννινα, Β: 181- 197

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

Πλακίτση, Κ. Κόκκοτας, Β. (2003). Μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την ένταξη ιστορικοφιλοσοφικών στοιχείων σχετικών με την έννοια του χρόνου στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: Η συμβολή της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Π.Τ. .Ε., Μάιος 2003, σ. 441-447.

Δημοσιεύσεις σε Βιβλία Περιλήψεων Συνεδρίων

Vlachos, I., Kokkotas, P., Malamitsa, K., Piliouras, P., Plakitsi, K. (2003). Changing science teachers’ conceptions and practices about explanations and explanations’ potency to improve understanding. EARLI: Improving Learning, Fostering the Will to Learn, 10th Biennial Conference Padova, Italy August 26- 30, 2003. Book of Abstracts 671.

Malamitsa, K., Kokkotas, P., Piliouras, P., Plakitsi, K., Vlachos, I. (2003). Technology’s impact on learning process in science teaching in primary school. EARLI: Improving Learning, Fostering the Will to Learn, 10th Biennial Conference Padova, Italy August 26-30, 2003. Book of Abstracts 371.

Piliouras, P., Kokkotas, P., Malamitsa, K., Plakitsi, K., Vlachos, I. (2003). Ιmproving Coordination in Student Collaborative Problem Solving Activities: An Action Research Program. EARLI: Improving Learning, Fostering the Will to Learn, 10th Biennial Conference Padova, Italy August 26-30, 2003. Book of Abstracts 603.

Plakitsi, K., Kokkotas, P., Malamitsa, K., Piliouras, P., Vlachos, I. (2003). Training teachers to ‘non-teaching’ science museum3s. EARLI: Improving Learning, Fostering the Will to Learn, 10th Biennial Conference Padova, Italy August 26-30, 2003. Book of Abstracts 358

Πλακίτση Κ. (2003). Η επιχειρηματολογία ως μέσο διαπραγμάτευσης θεμάτων των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο της διαπολιτισμικότητας. Ημερίδα: Διαπολιτισμικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες στο σύγχρονο ευρωπαϊκό σχολείο. Αθήνα 25 Οκτωβρίου 2003.

 

Πλακίτση Κ., Κόκκοτας, Π., Λαθούρης, ., Μαλαμίτσα, Κ., Μαυρογιαννάκης, Μ., Πήλιουρας, Π., Σταμούλης, Ε. (2003). Η διαμόρφωση σύγχρονων εκπαιδευτικών ρόλων από τους νέους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 8ο κοινό συνέδριο Ελλήνων και Κυπρίων Φυσικών. «Προοπτικές και εξελίξεις και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών». Καλαμάτα 17- 19 Ιανουαρίου 2003

2002

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Πλακίτση Κ., Κόκκοτας, Π. (2002). Διαθεματικό Πλαίσιο Προγράμματος σπουδών για τη διδασκαλία του χρόνου στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, 1: 52-59.

 

Πλακίτση, Κ., Κόκκοτας, Π. (2002). Αξιοποίηση του Μουσείου ως χώρου εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες: Ερευνητικά συμπεράσματα από φοιτητές και επιμορφούμενους δασκάλους στο ΠΤΔΕ Αθηνών. Στο: Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη, 2: 61-67.

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

Μαλαμίτσα, Κ., Κόκκοτας, Κ., Πλακίτση, Κ., Σταμούλης, Ε., Γρίλλιας, Α. (2002). Διδασκαλία εννοιών των Φυσικών Επιστημών στην Ε΄ ΤΆΞΗ ΤΟΥ Δημοτικού Σχολείου σε περιβάλλον Τ.Π.Ε. Μια εποικοδομητική προσέγγιση – Η περίπτωση της διδασκαλίας εννοιών του ηλεκτρισμού. Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ε.ΔΙ.Φ.Ε. «Η Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Κοινωνία της Πληροφορίας», Αθήνα, εκδόσεις Γρηγόρη, σ. 317-324.

Πλακίτση, Κ., Κόκκοτας, Π. (2002). Αξιολόγηση γνωστικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο αναλυτικών προγραμμάτων διαθεματικού τύπου – Μια εφαρμογή. Ερευνητική εργασία που δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του συνεδρίου Σχολική Γνώση και Διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Ιωάννινα, Μάιος, 2001, σ. 52-66.

 

Πήλιουρας, Π., Κόκκοτας, Π., Πλακίτση, Κ., Γρίλιας, Α. (2002). Η διαμαθητική επικοινωνία σε ένα πλαίσιο συνεργατικής εποικοδόμησης της γνώσης στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών. Ερευνητική εργασία που δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του συνεδρίου Σχολική Γνώση και Διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Ιωάννινα, Μάιος, 2001, σ. 82-95.

2001

Βιβλία

Πλακίτση, Κ. (2001). Οι αντιλήψεις των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την έννοια του χρόνου και οι επιπτώσεις τους στην κατανόηση εννοιών των Φυσικών Επιστημών. Μια πρόταση για διαθεματική διδακτική διαμεσολάβηση. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, σελ. 295 και Παραρτήματα. Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Κόκκοτας, Π., Πλακίτση, K. (2001). Τάσεις και Προοπτικές για τη διδασκαλία των Φυσικών επιστημών στο δημοτικό σχολείο. Από την ορθολογική διδασκαλία φυσικών εννοιών και νόμων στην εποικοδόμηση της γνώσης στις κοινότητες μάθησης. Themes in Education [bilingual research magazine (in Greek and English)], Leader Books, 2(1), 89-104.

 

Plakitsi, K., Kokkotas, P., Drakopoulou, M., Rizaki, E., Vlachos, I. (1999/2001). “Children’s Conceptions of Time and Growth based on their experiences about living things”. Ερευνητική εργασία που εγκρίθηκε από κριτές και δημοσιεύτηκε στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο: 5th European conference on research in Chemical Education, Ιωάννινα 1999. Βιβλίο Περιλήψεων Συνεδρίου, σ. 50. Το πλήρες σώμα αυτής της εργασίας εγκρίθηκε για δημοσίευση στο αγγλικό περιοδικό Primary Science and Technology Today που εξέδιδε το Leeds Trinity University.

Δημοσιεύσεις σε Βιβλία Περιλήψεων Συνεδρίων

Piliouras, P., Kokkotas, P., Plakitsi, K., Grillias, A. (2001). Discussing and evaluating students’ sociocognitive roles in science groups discourse using new technologies. Ερευνητική εργασία η οποία δημοσιεύτηκε στο 9th European Conference for Research on Learning and Instruction, Fribourg, Switzerland, 2001. Book of Abstracts.

Plakitsi, K., Kokkotas, P. (2001). Teaching Science and Technology in an interdisciplinary context: The concept of Time. Ερευνητική εργασία η οποία δημοσιεύτηκε στο 9th European Conference for Research on Learning and Instruction, Fribourg, Switzerland, 2001. Book of Abstracts.

 

Plakitsi, K., Kokkotas, P., Drakopoulou, M., Rizaki, E., Vlachos, I. (1999/2001). Children’ s Conceptions of Time and Growth based on their experiences about living things. Ερευνητική εργασία που εγκρίθηκε από κριτές και δημοσιεύτηκε στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο: 5th European conference on research in Chemical Education, Ιωάννινα 1999. Βιβλίο Περιλήψεων Συνεδρίου, σ. 50. Το πλήρες σώμα αυτής της εργασίας εγκρίθηκε για δημοσίευση στο αγγλικό περιοδικό Primary Science and Technology Today που εκδίδει το Πανεπιστήμιο του Leeds.

2000

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

Πλακίτση, Κ., Κόκκοτας, Π., Ριζάκη, Κ., Χατζή, Μ., Βλάχος, Ι. (2000). «Επιστημολογική προσέγγιση της κατασκευής ενός αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της έννοιας του χρόνου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Λευκωσία, Κύπρος, σ. 349- 359.

Ριζάκη, Κ., Κόκκοτας, Π., Πλακίτση, Κ., Χατζή, Μ., Βλάχος, Ι. (2000). “Πώς οι μαθητές 11-12 ετών χρησιμοποιούν την έννοια της ενέργειας για να ερμηνεύσουν τον κύκλο του νερού στη φύση με βάση τον εννοιολογικό πυρήνα “κατάσταση – αλλαγή – διατήρηση”. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Λευκωσία, Κύπρος, σ. 242-254.

 

Χατζή, Μ., Κόκκοτας, Π., Πλακίτση, Κ., Ριζάκη, Κ., Βλάχος, Ι. (2000). “Η γλώσσα 117 91 που χρησιμοποιούν οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου όταν περιγράφουν τις αλλαγές της ύλης”. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Λευκωσία, Κύπρος, σ. 137-147

Δημοσιεύσεις σε Βιβλία Περιλήψεων Συνεδρίων

Πλακίτση, Κ., Κόκκοτας, Π., Χατζή, Μ., Ριζάκη, Α., Βλάχος, Ι. (2000). 99100ΑΙΚΑ ΤΕΡΙ Ν Η ΠΛΑΚΙ ΤΣΗ Αναζήτηση του εννοιολογικού πυρήνα «κατάσταση – αλλαγή – διατήρηση» στις αντιλήψεις των μαθητών για την έμβια και άβια ύλη. Προσέγγιση με άξονα την έννοια του χρόνου. Ερευνητική εργασία που δημοσιεύτηκε στο 7ο Κοινό Συνέδριο Φυσικής της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Ζάκυνθος, 2000. Βιβλίο Περιλήψεων Συνεδρίου, τ. Α΄, 53-55

Ριζάκη, Α., Κόκκοτας, Π., Πλακίτση, Κ., Χατζή, Μ., Βλάχος, Ι. (2000). Αναλυτικό Πρόγραμμα για φαινόμενα της έμβιας και της άβιας ύλης με βάση τον εννοιολογικό πυρήνα: κατάσταση – αλλαγή – διατήρηση. Ερευνητική εργασία που δημοσιεύτηκε στο 7ο Κοινό Συνέδριο Φυσικής της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Ζάκυνθος, 2000. Βιβλίο Περιλήψεων, τ. Α΄, σ. 56

Χατζή, Μ., Κόκκοτας, Π., Ριζάκη, Α., Πλακίτση, Κ., Βλάχος, Ι. (2000). Διαθεματική προσέγγιση και διδακτικά εργαλεία στο πλαίσιο της εποικοδόμησης της γνώσης Εφαρμογή στη συγγραφή σχολικών των εγχειριδίων των Φυσικών Επιστημών των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού σχολείου. Ερευνητική εργασία που δημοσιεύτηκε στο 7ο Κοινό Συνέδριο Φυσικής της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Ζάκυνθος, 2000. Βιβλίο Περιλήψεων Συνεδρίου, Β:43-44.

 

Βλάχος, Ι., Κόκκοτας, Π., Δρακοπούλου, Μ., Πλακίτση, Κ., Ριζάκη, Α., Χατζή, Μ., (2000). Η διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων στη διδασκαλία της φυσικής: Οι απόψεις των μαθητών». Ερευνητική εργασία που δημοσιεύτηκε στο 7ο Κοινό Συνέδριο Φυσικής της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Ζάκυνθος, 2000. Βιβλίο Περιλήψεων Συνεδρίου 77-78.

1999

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

Vlachos, G., Kokkotas, P., Dracopoulou, M., Plakitsi, A., Palilis, V., Polyzois, G., Kokkonis, P. (1999). The development of instructional materials, which assist the active-engagement of pupils in the learning process of physics in secondary schools. ESERA conference 1999. https://www.researchgate.net/profile/Panagiotis_Kokkotas/publication/237535380_The_ development_of_instructional_materials_which_assist_the_active- _engagement_of_pupils_in_the_learning_process_of_physics_in_secondary_schools/lin ks/551ade490cf2fdce84382e5c.pdf

Δημοσιεύσεις σε Βιβλία Περιλήψεων Συνεδρίων

Plakitsi, K., Kokkotas, P., Vlachos, I., Drakopoulou, M. (1999). “The construction of child’s conception of time through its experience of changes in living and non-living things. A developmental and epistemological approach”. Ερευνητική εργασία που εγκρίθηκε από κριτές και δημοσιεύτηκε στο Συνέδριο: 8th European Conference for Research on Learning and Instruction, Göteborg, Sweden, 1999. Βιβλίο Περιλήψεων Συνεδρίου σ. 396.

Kokkotas, P., Vlachos, I., Plakitsi, K., Chatzi, M. (1999). How pupils 9-13 years old use personal language especially when writing about phenomena related to “State- Change – Conservation” conceptually context. Ερευνητική εργασία που εγκρίθηκε από κριτές και δημοσιεύτηκε στο Συνέδριο: 8th European Conference for Research on Learning and Instruction, Göteborg, Sweden, 1999. Βιβλίο Περιλήψεων Συνεδρίου σ. 282.

Vlachos, I., Kokkotas, P., Plakitsi, K., Drakopoulou, M. (1999). Primary teachers’ cognitive organizers in classifying natural phenomena – the role of scientific stereotypes. Ερευνητική εργασία που εγκρίθηκε από κριτές και δημοσιεύτηκε στο Συνέδριο: 8th European Conference for Research on Learning and Instruction, Göteborg, Sweden, 1999. Βιβλίο Περιλήψεων Συνεδρίου σ. 561.

Vlachos, I., Kokkotas, P., Drakopoulou, M., Plakitsi, K., Rizaki, E. (1999). State Change- Conservation: Three interrelated concepts which can facilitate the curricular and instructional design. Ερευνητική εργασία που εγκρίθηκε από κριτές και δημοσιεύτηκε στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο: 5th European conference on research in Chemical Education, Ιωάννινα 1999. Βιβλίο Περιλήψεων Συνεδρίου, σ. 51.

Rizaki, E., Kokkotas, P., Drakopoulou, M., Plakitsi, K., Vlachos, I. (1999). How do pupils 10-12 years old understand the concept of energy through the state change-conservation conceptual context. Ερευνητική εργασία που εγκρίθηκε από κριτές και δημοσιεύτηκε στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο: 5th European conference on research in Chemical Education, Ιωάννινα 1999. Βιβλίο Περιλήψεων Συνεδρίου, σ. 52

 

Πλακίτση, Κ., Κόκκοτας, Π. (1999). Εννοιολογικά δίκτυα που δομούνται με βάση τις αντιλήψεις των μαθητών για την έννοια του χρόνου. Επιπτώσεις τους στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών – Προβληματισμοί, οριοθετήσεις. Ερευνητική εργασία που δημοσιεύτηκε στο Η΄ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Αρχαία Ολυμπία – Πύργος, 1999. Βιβλίο Περιλήψεων Συνεδρίου 78 -79

1998

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

Πλακίτση, Κ., Κόκκοτας, Π.(1998). «Αντιλήψεις των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου σχετικά με την έννοια του χρόνου». Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, Μάιος 1998, σ. 165- 171.

1997

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

Κόκκοτας, Π., Βλάχος, Γ., Χατζή, Μ., Ιμβριώτη, ., Καμπέρη, Ε., Παπαδόπουλος, Σ., Πλακίτση, Κ. (1997). «Το δραματικό παιχνίδι ως εναλλακτικό διδακτικό εργαλείο στη διδασκαλία εννοιών της Φυσικής όπου λείπει η εποπτεία. Η περίπτωση της φωτοσύνθεσης». Πρακτικά διημερίδας “Οι Φυσικές Επιστήμες και η Τεχνολογία στην Α΄/ βάθμια Εκπαίδευση”, που οργάνωσε ο Τομέας / Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Π.Τ. .Ε. Αθηνών, σ. 94 – 100

 

Kokkotas, P., Vlachos, I., Hatzi, M., Hatzaroula, V., Plakitsi, K., Rizaki, A., Verdis, A. (1997). “The role of language in understanding the Physical concepts”, ερευνητική εργασία που ανακοινώθηκε στο International Federation on Nonlinear Analysis. WCNA – 1996, Aθήνα. Proceedings, 2nd World Congress of Nonlinear Analysis. Vol.30, No 4, p. 2113-2120.

Κοινοποίηση σε: